Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-09072019-286 Дата и час на публикуване: 09.07.2019 9:00

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно читалище "Нов живот - 1941" в село Черна

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08072019-285 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 14:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-284 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:35

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“,

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-282 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 18:12

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“

  ВИЖ ПОДРОБНО