• № O-23062020-1232 Дата и час на публикуване: 23.06.2020 14:46

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение по документацията за участие в Обществената поръчка

  Към: Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062020-330 Дата и час на публикуване: 19.06.2020 15:10

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОКАНА до „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за представяне на оферта за „Доставка на абонаментни карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания на автобусни линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на община Добричка“ по реда на чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки

   За доставката на абонаментни карти за обществен транспорт община Добричка няма алтернатива, предвид факта, че „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ЕИК 834025484 има изключителни права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по автобусните линии с маршрути Добрич – Варна, Шабла, Каварна, Василево, Балчик, Албена, Генерал Тошево, Спасово, Свобода, Габер, Благовец, Капитан Димитрово, Крушари, Полковник Иваново, Крагулево, Свещарово, Драганово, Ведрина, Плачи дол, Стефаново, Царевец, Самуилово, Паскалево, Безводица, получени по подписан с община Добрич  Договор ДОП-142/07.11.2016 г. за обществен превоз, с продължителност 60 (шестдесет) месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062020-1231 Дата и час на публикуване: 19.06.2020 15:00

  Решения за определяне на изпълнител

  Решения за определяне на изпълнител

  Към: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062020-1230 Дата и час на публикуване: 19.06.2020 14:59

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ по чл. 181, ал.4 от ЗОП

  Към: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО