• № O-09022016-168 Дата и час на публикуване: 09.02.2016 16:22

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДВХД с.Опанец и ЦДГ в община Добричка - Плодови и зеленчукови консерви

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-31012016-167 Дата и час на публикуване: 31.01.2016 23:51

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Доставка на гориво за служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане. Прогнозни количества: Бензин 95H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 18 000л.; Бензин 98H и подобрен - прогнозно количество за срока на договора 8 000л.; Дизелово гориво - прогнозно количество за срока на договора 80 000л.; Срок на договора -2 години

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20012016-166 Дата и час на публикуване: 20.01.2016 16:04

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Актуализация на технически проект за рехабилитация на път DOB2100 /IIІ-7106 Карапелит – Гешаново - Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски/ - DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово от км. 0+000 до км. 9+500.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20012016-464 Дата и час на публикуване: 20.01.2016 15:59

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  Към: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

  ВИЖ ПОДРОБНО