• № O-21112014-123 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 9:00

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48 / 18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация - община До

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На вниманието на всички заинтересовани лица офертите по регистрираната с № 9036367 в Агенцията по обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност” По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентана и ефективна държавна администрация” ще бъдат отворени на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр.Добрич, ул.”Независимост” № 20 стая 108

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-20112014-122 Дата и час на публикуване: 20.11.2014 15:15

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-05112014-121 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

  Решение

  Обявление

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

    На 19.12.2014 г. (петък) от 09:30 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-29092014-119 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 16:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка

  Обявление

  Решение

  Решение

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”
  Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

  ВИЖ ПОДРОБНО