• № O-22022016-173 Дата и час на публикуване: 22.02.2016 14:07

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-466 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:39

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  Към: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-172 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:35

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработване на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-171 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:32

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на път DOB1108 - /ІІІ-293 (Паскалево – Свобода) - Росеново – Божурово – граница на община Добричка – община Крушари – Лозенец - DOB 2176/, на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО