• № O-15042020-315 Дата и час на публикуване: 15.04.2020 15:15

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-14042020-1202 Дата и час на публикуване: 14.04.2020 9:32

  Съобщение във връзка с участие в публично заседание

  До всички, които ще присъстват на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVIT-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявлението за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!

  Към: : „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09042020-1201 Дата и час на публикуване: 09.04.2020 10:28

  До всички, които ще присъстват на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка”,

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVIT-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявлението за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!

  Към: Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02042020-318 Дата и час на публикуване: 06.04.2020 10:47

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по пет обособени позиции

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“  по пет обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО