• № O-16122015-434 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 15:29

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  Към: Доставка на газьол за отопление за ДВХД-с.Опанец

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-16122015-161 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 14:37

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48 месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-14122015-432 Дата и час на публикуване: 14.12.2015 16:03

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-14122015-433 Дата и час на публикуване: 14.12.2015 16:02

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания по договор за почистване на микросметища в населените места на община Добричка

  Към: Почистване на микросметища в населените места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО