• № O-24112014-131 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 10:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24112014-129 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ведрина и Бранище

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112014-124 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:20

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 02.12.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112014-125 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:10

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности и Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани - уязвим

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На вниманието на всички заинтересовани лица офертите по регистрираната с № 9036366 в Агенцията по обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности и Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани – уязвимите групи По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентана и ефективна държавна администрация”

  Ще бъдат отворени на 01.12.2014 г. от 15,00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр.Добрич, ул.”Независимост” №20 стая 108

  ВИЖ ПОДРОБНО