• № E-09032015-232 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:02

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП е освободена гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация” на „EЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр.Варна на 03.02.2015 г.

  Към: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-231 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:01

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на „ЕС ГЕ ХА” ЕООД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 12.02.2015 г. На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции на: - „Пътно строителство”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.; - „Екострой”АД, гр.Добрич за ОП 1 – обект с.Ломница, ОП 2 – обект с.Лясково; ОП 3 - обект с.Одринци; ОП 4 – обект с.Победа; ОП 5 – обект с.Смолница; ОП 6 – обект с.Царевец на 16.02.2015 г.

  Към: Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-230 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 16:00

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „АС – СТРОЙ” ЕООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „ИМПРЕСИЯ – 99” ООД, „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и „АС – СТРОЙ” ЕООД.

  Към: Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-229 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 15:58

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „АС – СТРОЙ” ЕООД и „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „ИМПРЕСИЯ – 99” ООД, „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и „АС – СТРОЙ” ЕООД.

  Към: Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО